Normativa

La Fundació es regeix per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, de protectorat de les fundacions i de verificació de les associacions declarades d’utilitat pública.

La Fundació es governa a partir d’uns estatuts (annexos a documentació corporativa).

La representació, el govern i l’administració de la Fundació correspon al Patronat. La missió del Patronat és la de representar a la Fundació en tota classe d’actes i contractes davant l’administració i tercers, conservar els drets i béns que integrin el patrimoni de la Fundació, mantenint-ne la productivitat, i vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional.

Els patrons i les patrones exerceixen el seu càrrec i les seves tasques de forma totalment voluntària i gratuïta per un termini determinat.

Patronat

La Fundació està gestionada per la Junta de Patronat. El càrrec de patró és per 4 anys. Passat aquest termini s’han de renovar expressament. Actualment el Patronat està compost per 8 membres. En formen part com a patrons/patrones:

Sr. Francesc Fité, Sr. Joan Josep Carmona,  Sra. Mireia Burgués en representació de l’Ajuntament d’Àger, Sra. Antonieta Jarne, Sr. Salvador Gesé, Sr. Ramon Canal, Sra. Rosa Maria Masana, Sra. Fina Canadell Gallach i Sra. Meritxell Segarra.

Els càrrecs de la Fundació són exercits pels patrons o per les patrones: Sr. Francesc Fité – President; Sr. Ramon Canal – Vicepresident, Sra. Meritxell Segarra – Tresorera. La resta de patrons i patrones són vocals. El càrrec de Secretària, no patrona, actualment és exercit per la Sra. Cristina Masvidal.

Comissions de Treball

Els diferents projectes i activitats que du a terme la Fundació són gestionats i realitzats per comissions de treball que es reuneixen cada vegada que es creu oportú per avançar en la tasca encarregada.

Col·laboradors/es

A més, la Fundació compta amb col·laboradors que ajuden a la realització dels projectes i fan possibles moltes activitats. Actualment:

Joan Rosell Sanuy

Laura Benseny Cases

Joan Vinyoles i Vidal