Normativa

La Fundació es regeix per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, de protectorat de les fundacions i de verificació de les associacions declarades d’utilitat pública.

La Fundació es governa a partir d’uns estatuts (annexos a documentació corporativa).

La representació, el govern i l’administració de la Fundació correspon al Patronat. La missió del Patronat és la de representar a la Fundació en tota classe d’actes i contractes davant l’administració i tercers, conservar els drets i béns que integrin el patrimoni de la Fundació, mantenint-ne la productivitat, i vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional.

Els patrons i les patrones exerceixen el seu càrrec i les seves tasques de forma totalment voluntària i gratuïta per un termini determinat.

Patronat

La Fundació està gestionada per la Junta de Patronat. El càrrec de patró és per 4 anys. Passat aquest termini s’han de renovar expressament. Actualment el Patronat està compost per 8 membres. En formen part com a patrons/patrones:

Sr. Francesc Fité, Sr. Joan Josep Carmona,  Sra. Mireia Burgués en representació de l’Ajuntament d’Àger, Sra. Antonieta Jarne, Sr. Salvador Gesé, Sr. Ramon Canal, Sra. Rosa Maria Masana i Sra. Fina Canadell Gallach.

Els càrrecs de la Fundació són exercits pels patrons o per les patrones: Sr. Francesc Fité – President; Sr. Ramon Canal – Vicepresident, Sr. Joan Josep Carmona – Tresorer. La resta de patrons i patrones són vocals. El càrrec de Secretària, no patrona, actualment és exercit per la Sra. Cristina Masvidal.

Comissions de Treball

Els diferents projectes i activitats que du a terme la Fundació són gestionats i realitzats per comissions de treball que es reuneixen cada vegada que es creu oportú per avançar en la tasca encarregada.

Col·laboradors/es

A més, la Fundació compta amb col·laboradors que ajuden a la realització dels projectes i fan possibles moltes activitats. Actualment:

Joan Rosell Sanuy

Laura Benseny Cases

Joan Vinyoles i Vidal