La Fundació es regeix per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, de protectorat de les fundacions i de verificació de les associacions declarades d’utilitat pública.

La Fundació es governa a partir d’uns estatuts (annexos a documentació corporativa).

La representació, el govern i l’administració de la Fundació correspon al Patronat. La missió del Patronat és la de representar a la Fundació en tota classe d’actes i contractes davant l’administració i tercers, conservar els drets i béns que integrin el patrimoni de la Fundació, mantenint-ne la productivitat, i vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional.

La Fundació està gestionada per la Junta de Patronat que es renova cada quatre anys, de la qual actualment formen part:

President:

Sr. Francesc Fité i Llevot

Vice-presidenta primera

Sra. Esther Inglada Cardona

Patró – Tresorer

Sr. Joan Josep Carmona

Patrons/es

Sr. Joan Vinyoles i Vidal

Sr. Lluís Ardiaca, en representació de l’Ajuntament d’Àger

Mossèn Xavier Navarro, en representació de la parròquia de Sant Vicenç d’Àger

Sr. Jordi Sentenach

Sra. Antonieta Jarne Mòdol

Secretària

Sra. Cristina Masvidal Fernández

Col·laboradors/es

Joan Rosell Sanuy

Laura Benseny Cases