La Fundació Privada Arnau Mir de Tost és una entitat sense afany de lucre creada el 2009.

Els seus objectius són: defensar, conservar, estudiar, promocionar i potenciar el patrimoni cultural, històric, artístic i natural de la Vall d’Àger.

La Fundació es regeix per uns estatuts. La representació , el govern i l’administració de la Fundació correspon al patronat.

La missió del patronat és:

 1. Representar la fundació en tota classe d’actes i contractes davant l’administració i tercers.
 2. Conservar els drets i béns que integrin el patrimoni de la Fundació i manternir-hi la productivitat.
 3. Vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional.

La Fundació està gestionada per la Junta de Patronat, que es renova cada quatre anys, de la qual actualment formen part:

 • President: Sr. Josep M. Farran i Juny
 • Vice-president primer: Sr. Francesc Fité i Llevot
 • Vice-presidenta segona: Sra. Esther Inglada Cardona
 • Patró – Tresorer: Sr. Joan Josep Carmona
 • Patró: Sr. Joan Vinyoles i Vidal
 • Patró: Sr. Lluís Ardiaca, en representació de l’Ajuntament d’Àger
 • Patró: Mossèn Xavier Navarro, en representació de la parròquia de Sant Vicenç d’Àger
 • Patró: Jordi Sentenach

Secretària no patrona: Sra. Cristina Masvidal Fernández

Col·laboradors/es:

 • Antonieta Jarne Mòdol
 • Joan Rosell Sanuy
 • Laura Benseny Cases