El teu nom (obligatori)

  La teva adreça postal (obligatori)

  El teu telèfon (obligatori)

  El teu NIF (obligatori)

  El teu email (obligatori)

  Faig una donació a la Fundació Arnau Mir de Tost de €. Faig efectiva la meva donació mitjançant ingrés al compte de Caixa Bank ES51 2100 2469 98 0200006657.

  El teu missatge

  Quan la Fundació hagi comprovat l'efectivitat de la donació se li expedirà el certificat corresponent que rebrà per correu

  Donatius realitzats per persones físiques a favor d’associacions declarades d’Utilitat Pública i de Fundacions

  El percentatge de deducció depèn del règim fiscal que tingui l’associació declarada d’utilitat pública o fundació:

  Dret de deducció d’un 25% de la donació a la quota de l’IRPF del donant (persona física) si l’entitat (associació declarada d’utilitat pública o fundació) que rep la donació compleix amb els requisits establerts a la llei 49/2002 i que hagin exercit l’opció d’acollir-se als seus beneficis fiscals. L’opció es realitza mitjançant la presentació a l’Agència Tributària d’un model 036, de Declaració Censal.
  La base de la deducció pel donant no podrà superar el 10% de la seva base liquidable de l’exercici.

  Dret de deducció d’un 10% de la donació a la quota de l’IRPF del donant (persona física) si l’entitat no compleix els requisits de la llei 49/2002 i/o no ha exercit l’opció per aquest règim fiscal (article 68.3 de la Llei 35/2006 de l’IRPF)
  La base de la deducció pel donant no podrà superar el 10% de la seva base liquidable de l’exercici.

  Acreditació de les donacions

  Com a requisit general, per poder tenir dret a practicar les deduccions indicades als apartats anteriors d’aquest recurs, caldrà que el donant acrediti l’efectivitat de la donació realitzada.

  Les donacions efectuades d’acord amb el que s’estableix a la Llei 49/2002s’hauran d’acreditar mitjançant una certificació expedida per l’entitat beneficiària, que ha de complir uns determinats requisits establerts al Reglament que desenvolupa la Llei 49/2002, el Reial Decret 1270/2003.

  • Deduccions IRPF estatal:
   Les entitats beneficiàries hauran de trametre a l’Agència Tributària durant el mes de gener de l’any següent al que s’hagi produït la donació, una relació de les persones físiques o jurídiques que han fet donatius durant aquell any, amb la indicació de les dades fiscals i província de residència del donant, les quantitats donades per cadascun d’aquests i indicació expressa de si la donació ha estat en efectiu o en espècie. Aquesta relació es presenta mitjançant el model 182.Cal fer esment a que els convenis de col·laboració empresarial no es declaren en el model 182, sinó que la informació respecte a aquests s’ha d’incloure a la memòria econòmica que l’entitat beneficiària ha de presentar a Hisenda.
  • Deduccions IRPF català:
   Pel que fa a les deduccions d’àmbit català, les entitats beneficiàries dels donatius han de trametre un fitxer amb les dades de les persones donants i les quantitats donades a l’Agència Tributària de Catalunya, amb l’objectiu de que aquesta pugui reflectir, en els respectius esborranys de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques dels donants, les deduccions corresponents a les donacions efectuades.Cal emplenar el formulari proporcionat per l’Agència seguint les instruccions que consten en el document en format Excel que es pot descarregar de la seva web (per entitats ambientals, entitats de foment de la recerca científica i entitats de foment de la llengua), guardar-lo en un disquet o CD i enviar-lo entre els dies 1 i 20 de gener al Registre de la Delegació Territorial de l’Agència Tributària de Catalunya que correspongui a l’entitat donatària.Aquest disquet o CD ha d’anar acompanyat d’un escrit adreçat al Director de l’Agència Tributària de Catalunya, a on a més d’indicar les dades fiscals de l’entitat beneficiària de les donacions, cal informar també si aquesta presenta o no el model 182 a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).